Facebook

Klachtenregeling

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Wij doen ons uiterste best om onze patiënten tevreden te houden. Heeft u desondanks toch klachten over uw behandeling of onze praktijk? Maak ze bespreekbaar. Een kosteloos gesprek met ons kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en wij krijgen de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling uit te leggen. Meestal is dit afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen. Daarnaast helpt dit om onze dienstverlening te verbeteren, wij zijn tenslotte ook maar mensen van vlees en bloed.

Second opninion

Mochten we er samen niet uit komen, dan bent u vrij om een second opinion aan te vragen bij een andere tandarts. De mening van iemand die buiten deze situatie staat kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of voor ons om het eigen standpunt te heroverwegen.

Advies van het TIP

Als we er toch niet samen uitkomen, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt u altijd eerst aan om contact op te nemen met uw tandarts.

KNMT-klachtenregeling

Als u samen met het TIP en uw tandarts er niet uitkomt, dan kunt u besluiten uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling, mits de tandarts lid is van de KNMT en bij de KNMT-klachtenregeling is aangesloten. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk:
■ een bemiddelende rol spelen;
■ overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

Bemiddeling

Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van een deskundige bemiddelaar van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

Formele klachtbehandeling en uitspraak

Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de NMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan de tandarts.

Kosten

Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

Meer informatie

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 20 25 012 (€ 0,15 per minuut).